Projektowanie

Projekty budowlano-wykonawcze
Programy funkcjonalno-użytkowe
Koncepcje programowo-przestrzenne
Studia wykonalności inwestycji
Wszelkie opracowania z zakresu ochrony środowiska
Przeglądy techniczne, oceny stanu technicznego i ekspertyzy
Kompleksowa diagnostyka obiektów inżynierskich
Kompleksowe usługi geodezyjne

Roboty budowlane

Budowa i remonty:
Mostów,
Wiaduktów,
Kładek dla pieszych i przepustów
Obiektów przemysłowych
Parkingów wielopoziomowych i obiektów specjalnych,
Budowa i remonty dróg
Naprawy i wzmocnienia istniejących konstrukcji żelbetowych,